ReadyPlanet.com
dot
dot
กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายในบริษัท

   

กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีประจำปี

บริษัท อิงค์ เทค แอนด์ เคมิคอลจำกัด 

ได้มีการจัดการแข่งขันกิฬาสีภายในของพนักงาน

เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ร่วมกัน สานความสัมพันธ์ภายในองค์กร