ReadyPlanet.com
dot
dot
ข่าวสาร/News

 

ข่าวสารกิจกรรมประจำปี  2563

      ► กิจกรรมกรรมบริจาคเพื่อสังคม

      ► กิจกรรมบริจาคเพื่อสู้ภัยโควิด

      ► กิจกรรมทำบุญบริษัทประจำปี

      ► กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี

      ► กิจกรรมสัมมนานอกสถานที่ ณ จังหวัดกาญจนบุรี

----------------------------------------------------------

ข่าวสารกิจกรรมประจำปี 2562

      ► กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในของพนักงาน 

      ► กิจกรรมกรรมบริจาคเพื่อสังคม

----------------------------------------------------------