ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
ข่าวสาร/News

 

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562

          บริษัท อิงค์ เทค แอนด์ เคมิคอลจำกัด  พร้อมคณะผู้บริหาร และ พนักงานร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ในห้องผ่าตัด (เครื่องเฝ้าติดตามสัญญญาณชีพ แบบเคลื่อนย้าย) เพื่ออาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี โรงพยาบาล สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาสภากาชาดไทย เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น  50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

----------------------------------------------------------

วันที่ 27 สิงหาคม 2562

          บริษัท อิงค์ เทค แอนด์ เคมิคอลจำกัด  พร้อมคณะผู้บริหาร และ พนักงานร่วมบริจาคเงินเพื่อเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อระดมทุนสร้างห้องสมุดโรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์  ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น  10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  

----------------------------------------------------------

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

          บริษัท อิงค์ เทค แอนด์ เคมิคอลจำกัด พร้อมคณะผู้บริหาร และ พนักงานร่วมบริจาคเงินสนับสนุนสมทบทุน จัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักกรีนฤบดินทร์  คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น  100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

----------------------------------------------------------

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

          บริษัท อิงค์ เทค แอนด์ เคมิคอลจำกัด พร้อมคณะผู้บริหาร และ พนักงานร่วมบริจาคเงินสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลศิริราชมูลนิธิ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น  300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) 

----------------------------------------------------------

วันที่ 28 ธันวาคม 2562

          บริษัท อิงค์ เทค แอนด์ เคมิคอลจำกัด ได้มีการจัดการแข่งขันกิฬาสีภายในของพนักงาน เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ร่วมกัน สานความสัมพันธ์ภายในองค์กร 

----------------------------------------------------------

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563

          บริษัท อิงค์ เทค แอนด์ เคมิคอลจำกัด ได้มีการจัดกิจกรรมสัมมนานอกสถานที่ ณ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีภายในหน่วยงานและองค์กร ได้รู้จักวิธีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมีความรับผิดชอบในงานที่ทำร่วมกัน และแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในการทำงานได้เป็นอย่างดี  

----------------------------------------------------------

วันที่ 12 มีนาคม 2563

          บริษัท อิงค์ เทค แอนด์ เคมิคอลจำกัด ได้จัดกิจกรรมทำบุญบริษัทประจำปี และได้มีกิจกรรมให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป มาจากวัดบางพลีใหญ่ และในตอนกลางวันก็ได้มีอาหารเลี้ยงพนักงานทุกคน

          อีกทั้งยังมีกิจกรรมในช่วงบ่าย เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี ทางประธานของบริษัทฯ ได้มีการมอบรางวัลให้กับพนักงานที่มีอายุงาน ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไป

----------------------------------------------------------