ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
กิจกรรมบริจาคเพื่อสังคม

 

บริษัท อิงค์ เทค แอนด์ เคมิคอล จำกัด บริจาคเพื่อสังคม

 

          บริษัท อิงค์เทค แอนด์ เคมิคอล จำกัดพร้อมคณะผู้บริหาร และ พนักงาน ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ฯโดย คุณจันทรา  ปิตรชาติ  กรรมการบริหาร และเหรัญญิก มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เป็นผู้รับเงินบริจาคเป็น

จำนวนเงินทั้งสิ้น  100,000   บาท ( หนึ่งแสนบาทถ้วน )

 

 

          บริษัท อิงท์ เทค แอนด์ เคมิคอล จำกัดร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือ เพื่อศูนย์สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ 

เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  100,000  บาท ( หนึ่งแสนบาทถ้วน )

 

 

          บริษัท อิงค์เทค แอนด์ เคมิคอล จำกัดพร้อมคณะผู้บริหาร และ พนักงาน ร่วมบริจาคช่วยเหลือบำรุงสภากาชาดไทย 

เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  100,000   บาท ( หนึ่งแสนบาทถ้วน )